Klachtenregeling

Home Klachtenregeling

Klachtenregeling

U heeft een klacht
Het is mogelijk dat u niet tevreden bent over ons als bewindvoerders of u bent het niet eens met onze handelwijze. Waar mensen samenwerken kunnen conflicten ontstaan en deze zijn er om opgelost te worden. Soms kan het zijn dat we er niet samen uitkomen, dan zijn er volgende mogelijkheden voor u:

1. U kunt gebruik maken van de klachtenregeling zoals hieronder beschreven.

2. U kunt een brief sturen aan de kantonrechter.


Algemene Bepalingen

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:

de organisatie: persoonlijk bewind/bewind divers

De directie: de bestuurders van de organisatie Hossein Shakeri en Abdulgadir Ahmed.

bewindvoerder: natuurlijke persoon die het daadwerkelijk werkzaamheden uitvoert.

medewerker: een persoon die in dienst is bij de organisatie.

klager: de persoon die een klacht indient.

cliënt: een persoon wiens vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld.

bezwaar: een geschilpunt tussen een cliënt en zijn bewindvoerder.

klacht: van de klager afkomstige (schriftelijke) uitdrukking van ongenoegen over bepaalde gedraging door de bewindvoerder /medewerker van persoonlijk bewind/bewind divers, waardoor aangenomen kan worden klager direct in zijn belang(en) te zijn aangetast.

Gedraging: een handeling, na laten van een handeling of een besluit van persoonlijk bewind

Klachten

Artikel 2
De klachtenregeling geldt uitsluitend voor cliënten van de organisatie en zij die ingevolge artikel 432 BW1 een verzoek tot instelling van een beschermingsmaatregel mogen indienen bij de kantonrechter.

Artikel 3
De klager wordt de mogelijkheid geboden zijn klacht telefonisch of schriftelijk in te dienen.
Een klacht wordt binnen 3 dagen na ontvangst in behandeling genomen door de bewindvoerder of diens vervanger. Deze formuleert de klacht zo nodig nader. De cliënt ontvangt een ontvangstbevestiging.
De bewindvoerder bepaalt de manier van behandeling, echter met betrachting van het volgende:
De bewindvoerder hoort de cliënt in persoon of per telefoon.
De bewindvoerder lost de klacht indien mogelijk direct op.
Indien de klacht niet direct op te lossen is, wordt de klacht nader onderzocht. De cliënt wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
Het onderzoek neemt maximaal 3 weken in beslag.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een van de bewindvoerders waarmee Persoonlijk Bewind samenwerkt, zodat de klacht op objectieve wijze onderzocht kan worden.
Bij de behandeling van de klacht gaat de bewindvoerder na of de klacht:
In strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de organisatie geldende regeling.
In overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de organisatie zich heeft verbonden en/of
Na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid aanvaardbaar is.
De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, evenals van de eventueel verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen genomen zijn of zullen worden.

Artikel 5
Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen, indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van 2 weken na ontvangst van de klacht, schriftelijk in op de hoogte gesteld.

Geheimhoudingsplicht

Artikel 6
Alle betrokkenen dienen te houden aan de geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij alle informatie waarvan zij in, of in verband met, de uitoefening van hun functie kennis dragen niet verder bekend zullen maken dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken zoals deze zijn vastgelegd in dit Reglement.
Archivering

Artikel 7
Persoonlijk Bewind is verantwoordelijk voor het archiveren van de behandelde klachten; dit zal worden opgeslagen worden in een klachtendossier. Waar mogelijk zal de werkwijze worden aangepast om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Slotbepalingen

Artikel 8
Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

Artikel 9
Deze regeling treedt inwerking op 1-1-2017 en geldt voor onbepaalde tijd. Deze regelingen zal gepubliceerd worden op de website.